Powered by Easytagcloud v2.1

szvk

CUKRÁSZ

SZAKKÉPETÉS SZAKMAIÉSVIZSGAKÖVETELMÉNYEI

 

I.

ORSZÁGOSKÉPZÉSI JEGYZÉKBENSZEREPLŐADATOK

 

1.    Aszakképesítésazonosítószáma: 33811 01 1000 00 00

 

2.     A szakképesítés megnevezése: Cukrász

 

3.     Szakképesítésekköre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

 

 

3.2

Szakképesítés-elágazások

Nincsenek

 

 

3.3

Szakképesítés-ráépülés

 

 

 

 

Azonosítószám:

33 811 01 0001 33 01

 

 

Megnevezés:

Diétás cukrász

 

4.     Hozzárendelt FEOR szám: 5122

 

5.     Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülésmegnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Cukrász

2

2300

Diétáscukrász

-

200

 

II.

EGYÉBADATOK SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Cukrász

1.          Aképzés megkezdésénekszükséges feltételei:

 

Bemeneti kompetenciák:                                     a    képzés    megkezdhető    a e    rendelet   3.    számú mellékletében a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportra  meghatározott  kompetenciák birtokában.Ekompetenciákmegszerezhetőek a szakképzést előkészítőévfolyamkeretébenis.

Vagy

 

Iskolai előképzettség:                                         tizedik     évfolyam     elvégzésével     tanútott     iskolai végzettség

vagy

aközoktatásrólszóló1993.éviLXXIX.törvény27.§ (4)  bekezdése  szerint  –  kizárólag  szakképzési évfolyamo megszervezett   szakiskolai   nevelésben   és

oktatásban     részt     vevő     tanulók     esetében     –     a

nyolcadik         évfolyam         elvégzésével         tanúsított alapfokúiskolai végzettség

 

Szakmai előképzettség:                                        - Előírt gyakorlat:                                                    - Elérhető kreditekmennyisége:                             -

Pályaalkalmasságikövetelmények:                      nemszükséges


 

 

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges

 

2.

 

Elmélet aránya: 30%

 

 

3.

 

Gyakorlat aránya: 70%

 

 

(Azelmélet/gyakorlatarány az „előrehozott”szakképzés esetébenaszakmaiképzésre vonatkozik)

 

 

4.            Szakmai alapképzés(iskolai rendszerben):van

Időtartama:1 év

 

5.            Szintvizsga(iskolairendszerben):  szervezhető

Ha szervezhe,mikor:                    aképzési idő felét követően

 

6.            Egészségügyialkalmassági vizsgálat: szükséges


MUNKATERÜLET

 

1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthetőmunkar,foglalkozás:

 

Amunkakör, foglalkozás

FEORszáma

FEORmegnevezése

5122

Cukrász

 

2.        A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzőleírása:

 

Élelmiszer előállítás higniai alapkövetelményeinek betartásával korszerűtáplálkoshozmindjobban igazodó cukrászati terméket készít

Figyelemmelkísériazárukészletalakulását,résztvesz azáruszakszerűmiségi ésmennyiségi átvételében,tárolásábanés dokumentálásában

Cukrásztechnológiai alapműveleteketvégez, cukrászatifélkész termékeket készít

Atermeléshezalkalmassáteszia nyersanyagokat,eszközöket, gépeket,cukorkészítményeketállítelő, bevo anyagokat  készít  és  feldolgoz,  gyümölcsöket  tartósít,  töltelékeket  készít,  tésztákat  készít, feldolgoz éssütéssel fogyaszthatóvá tesz

Atechnológiaielőírásokszabályait betartvacukrászati késztermékeketállítelő,uzsonnasüteményeket, teasüteményeket, kikészített süteményeket, hidegcukrászat készítményeket, bonbonokat, tányérdesszerteket készít

Alkalmimegrendelésekreesztétikus,ötletesdíszmunkákatkészít

lönlegestáplálkozási igényeknekmegfelelő diétás cukrászati termékeket állít elő

A cukrászatifélkészéskésztermékek előállításátamunkavédelmi előírások betartásávalvégzi Megszervezi  a  saját  munkáját  és  a  cukrászüzem  munkafolyamatait,  figyelemmel  kíséri  a  termékek miségét

 

 

3.         A szakképesítéssel rokonszakképesítések:

 

A szakképesítéssel rokonszakképesítések

azonosító sma

megnevezése

33 541 05 1000 0000

Pék-cukrász

33 811 04 1000 0000

VendéglátóeladóA33 811 01 0000 00 00 azonosítószámú,Cukrászmegnevezésűszakképesítésszakmai vetelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

6273-11

Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek

6274-11

Vendéglátótevékenységalapjai

6275-11

Szakmai idegen nyelvi kommunikáció

6352-11

Cukrászati termékkészítés

6276-11

Cukrászati termelési feladatok

 

 

VIZSGÁZTATÁSIKÖVETELMÉNYEK

 

1.  Aszakmaivizsgára bocsátás feltételei:

 

Modulzáróvizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzésesetén:

Az  utolsó  szakképző  évfolyameredményes  elvégzése,  amely  egyenértékű  a  modulzáró  vizsga  eredményes letételével

Amennyibenaszintvizsgátakamaramegszervezte,úgyaziskolairendszerűszakképzésbenrésztvevővizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

 

2.      Aszakmaivizsga részei:

 

1. vizsgarész

Ahozzárendeltszakmai követelménymodulazonosítójaés megnevezése:

6273-11Vendéglágazdálkodási tevékenységek

Ahozzárendelt1.vizsgafeladat:

A)  Gazdasági  számítások  (kalkuláció,  anyaghányad  smítás,  árképzés,  veszteségszámítás, készletgazdálkodás,eredmény kiszámítása,jövedelmezőségi tábla ésannakösszetevői)

B)Gazdálkodásiismeretek,fogalmiszinten:költség,költséggazdálkodás,bér,bérgazdálkodás, azásialapismeretek,vállalkozásiismeretek,marketingalapismeretek,üzletiéletírásbeliformái,

vendéglátásfogalma,feladata,tevékenysége, üzletkökzlettípusok

Ahozzárendeltjellemzővizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama:                         120 perc

Avizsgarészbenazegyesfeladatokaránya:

1. feladat              100%

 

2. vizsgarész

Ahozzárendeltszakmai követelménymodulazonosítójaés megnevezése:

6274-11Vendéglátó tevékenység alapjai

Ahozzárendelt1.vizsgafeladat:

A)Élelmi anyagokjellemzői, felhasználási lehetőségei

B) Minőségbiztosítási vagyfogyasztóvédelmiismeretek alkalmazása

Ahozzárendeltjellemzővizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:                      30 perc(felkészülési idő 15 perc,válaszadási idő 15 perc)

Avizsgarészbenazegyesfeladatokaránya:

1. feladat                      100%

 

3. vizsgarész

Ahozzárendeltszakmai követelménymodulazonosítójaés megnevezése:

6275-11 Szakmai idegennyelvi kommunikáció

Ahozzárendelt 1.vizsgafeladat:

Avendéglátáshozkötődőszakmaiszövegfordításaésértelmezése,minimum500maximum1000 karakterterjedelmű

Ahozzárendeltjellemzővizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama:                         30 perc(felkészülési idő 20 perc,válaszadási idő 10 perc)

 

Ahozzárendelt2.vizsgafeladat

Szakmaitémábankommunikál.Ahúzotttémábanpárbeszédetfolytatavizsgáztatóval,kérdésekre válaszol

Ahozzárendeltjellemzővizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama:                         15 perc

 

Avizsgarészbenazegyesfeladatokaránya:

1.feladat  40%


2.feladat  60%

 

4. vizsgarész

Ahozzárendeltszakmai követelménymodulazonosítójaés megnevezése:

6352-11       Cukrászatitermékkészítés

Ahozzárendelt1.vizsgafeladat:

Cukrászati félkész termékek, uzsonnasüteményekvagy hagyományőrzőmagyar uzsonnasütemények,  vagy  édes  teasütemények,  vagy  sós  teasütemények  készítése, munkavédelmi,higiéniai előírások érvényesítése

Ahozzárendeltjellemzővizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama:                    180 perc

 

Ahozzárendelt2.vizsgafeladat:

A)Cukrászatifélkésztermékek,kikészítettsütemények(torták,vagyszeletek,vagytekercsek, vagyminyonokvagy desszertek,vagytejszíneskéstmények,vagy krémeskészítményekvagy hagyományőrzőmagyar kikészített sütemények) előállítása, munkavédelmi, higiéniai előírások érvényesítése

B) Alkalmi dísztortakészítése

Ahozzárendeltjellemzővizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama:                    210 perc

 

Ahozzárendelt3.vizsgafeladat:

A  cukrásztechnológia  alapműveletei,  a  cukrásztészták,  a  cukrászipari  félkész  termékek,  a cukrászati termékek,készítmények és a cukrásziparigépekbemutatása, ismertetése

Ahozzárendeltjellemzővizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama:                    120 perc

 

Avizsgarészbenazegyesfeladatokaránya:

1.feladat

25%

2.feladat

50%

3.feladat

25%

 

5. vizsgarész

Ahozzárendeltszakmai követelménymodulazonosítójaés megnevezése:

6276-11 Cukrászatitermelési feladatok

Ahozzárendelt1.vizsgafeladat:

Fagylaltkelyhek,vagypohárkrémek,vagybonbonok,vagytányérdesszertekelőállítása,minőség betartása

Ahozzárendeltjellemzővizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama:                    180 perc

 

Avizsgarészbenazegyesfeladatokaránya:

1. feladat                100%Aszakmaivizsgarészekalóli felmentésfeltételei

A szakképesítéshezrendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.

Azavizsgázó,akia0536-06számúkövetelménymodultegykobbiszakmaivizsgánmárteljesítette, felmentést kap a6352-11számúkövetelménymodul teljesítésealól.